top of page

צוואות וירושה

חוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע את עקרונות הירושה במדינת ישראל.

 

רוב בני האדם כלל אינם רוצים להקדיש מחשבה על יום פטירתם ועל מה שיעשה ברכושם לאחר יום זה.

 

אולם, אירוע הפטירה מלווה תמיד בהעברת רכוש וזכויות של המנוח לצדדים שלישיים.

ומאחר ומדובר בהעברה של רכוש וזכויות שנצברו במשך שנים רבות, מדובר גם ב"אירוע כלכלי" בעל חשיבות והשפעה מכרעת בכל הקשור ליקיריו של המנוח.

 

החוק מגדיר באופן מפורש כיצד יתחלק עזבונו של המנוח ומי הם יורשיו החוקים, כל זאת בהעדר צוואה שהערך המנוח בטרם פטירתו.

 

כאשר אדם מעוניין שעזבונו יחולק בדרך שונה מהקבוע בחוק, או שהינו מעוניין שהעיזבון יחולק ליורשים אחרים מאלו שהגדיר החוק, חובה לערוך צוואה.

כאמור, בהעדר צוואה, יחולק עזבונו של המנוח בהתאם להוראות חוק הירושה.

 

מאחר והחוק מעניק מסגרת וכללים לחלוקת עזבונו של המנוח, עריכת הצוואה הינה רשות ולא חובה, אך במקרים רבים ראוי ורצוי מאוד לערוך צוואה, בעיקר אם המצווה מבקש כי יורשיו יהיו אחרים מאלה הקבועים בחוק הירושה וכן במצבים בהם היורשים האפשריים הינם קטינים.

 

הצוואה הינה למעשה מימוש זכותו הטבעית בידיו של האדם לתכנן ולומר את דבריו האחרונים, קרי, לתכנן את ההשלכות הנובעות מפטירתו ביחס לרכושו.

 

חשוב לציין, כי גם  מנוח אשר לא השאיר אחריו צוואה אינו מפקיר את רכושו וכי קרוביו, קרי, בן הזוג, ילדיו, הוריו ואחיו, ייהנו מירושתו כפי שקבוע סעיף 1 לחוק הירושה תשכ"א -1965 "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". במילים אחרות, בהעדר צוואה, כאמור, יקבע אופן חלוקת העיזבון בהתאם להוראות חוק הירושה.

 

כך למעשה, הדרך היחידה העומדת בפני אדם להוריש את עזבונו לפי רצונו ומצפונו ומכל סיבה אחרת (העדפה של בן משפחה כלשהו על אחר, מינון החלוקה, נישואין שניים וכיוצ"ב) הינה באמצעות עריכת צוואה על פי דין.

 

עיזבונו של המנוח לא עובר באופן מיידי ליורשיו, בין אם מדובר ביורשים עפ"י דין או עפ"י צוואתו, אלא ישנו צורך בהליך של קבלת צו, מרשם הירושה, שיקבע מי הם יורשיו של המנוח.

כאשר המנוח לא השאיר אחריו צוואה, מבקשים מהרשם לענייני ירושה- "צו ירושה"

 

כאשר השאיר אחריו המנוח צוואה, ינתן ע"י הרשם לענייני ירושה-  "צו קיום צוואה"

 

השירותים הניתנים על ידי משרדנו בתחום הצוואות והירושות:

*   עריכת צוואות, לרבות צוואות הדדיות,

*   טיפול בקבלת צווי ירושה וצווי קיום צוואה,

*   הגשת התנגדויות לצוואה,

*   ניהול תביעות בין יורשים,

*   עריכת הסכמי חלוקת עיזבון,

*   העברת זכויות, לרבות זכויות במקרקעין בטאבו לאחר הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

הליכי גירושין

הטיפול המשפטי שניתן ע"י משרדנו בכל תהליך הגירושין הנו מקצועי ומסור,

הטיפול כולל את כל צרכי הלקוח לצורך ניהול הליכי הגירושין, לרבות, תביעות לבית המשפט לענייני משפחה

ולבית הדין הרבני בנושאים של רכוש, מזונות ילדים, מזונות אישה ומשמורת ילדים.

לעו"ד יוסי גרצ'יקוב ניסיון רב בניהול וייצוג בפני בתי הדין הרבניים בנושאים של תביעות כתובה וסרבנות גט

ובהגשת תביעות נזיקין לבתי המשפט לענייני משפחה לקבלת פיצויים כספיים בגין הנזקים שנגרמים לאחד הצדדים כתוצאה מכך.

במסגרת ניהול ההליכים המשפטיים בערכאות השונות, עו"ד יוסי גרצ'יקוב וצוות משרדו זכו בשורה ארוכה של תקדימים משפטיים

בייצוג משפטי בהליכי גירושין.

כך למשל, בפסק דין תקדימי, בבית הדין הרבני, לאחר שהתגרשו הצדדים, קיבלה האישה את כתובתה וכן את כל זכויותיו של הבעל בדירתם המשותפת

וזאת כחלק מתשלום הכתובה.

 

עו"ד יוסי גרצ'יקוב בעל ניסיון רב בכל הקשור לתביעות בעניין נכסי קריירה זכויות פנסיה בהליכי גירושין.

עו"ד יוסי גרצ'יקוב מתמחה גם בייצוג ועריכת הסכמים עבור בני זוג ידועים בציבור ועבור בני זוג מאותו המין.

 

עו"ד יוסי גרצ'יקוב בעל מומחיות רבה בניהול משא ומתן בין הצדדים המתדיינים בבימ"ש מתוך ניסיון להגיע להסכם גירושין מוצלח עבור לקוחותיו

חוק הירושה, תשכ"ה-1965*

1. במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

2. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

צוואה הדדית

8א.      (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות

                  להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו 

                  באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

           (ב)   לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

                  (1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני;

                       נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

                  (2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

           (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת 

                 אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

           (ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה 

                ההדדית  לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

 

 

 

 

 


 

bottom of page