top of page

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18),

לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו,

בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען

מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו).

 

הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה),

מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

 

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם

בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.
 

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים

או רק לחלקם.

 

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין

(או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך,

לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע,

בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול. 

הליכי גירושין

הטיפול המשפטי שניתן ע"י משרדנו בכל תהליך הגירושין הנו מקצועי ומסור,

הטיפול כולל את כל צרכי הלקוח לצורך ניהול הליכי הגירושין, לרבות, תביעות לבית המשפט לענייני משפחה

ולבית הדין הרבני בנושאים של רכוש, מזונות ילדים, מזונות אישה ומשמורת ילדים.

לעו"ד יוסי גרצ'יקוב ניסיון רב בניהול וייצוג בפני בתי הדין הרבניים בנושאים של תביעות כתובה וסרבנות גט

ובהגשת תביעות נזיקין לבתי המשפט לענייני משפחה לקבלת פיצויים כספיים בגין הנזקים שנגרמים לאחד הצדדים כתוצאה מכך.

במסגרת ניהול ההליכים המשפטיים בערכאות השונות, עו"ד יוסי גרצ'יקוב וצוות משרדו זכו בשורה ארוכה של תקדימים משפטיים

בייצוג משפטי בהליכי גירושין.

כך למשל, בפסק דין תקדימי, בבית הדין הרבני, לאחר שהתגרשו הצדדים, קיבלה האישה את כתובתה וכן את כל זכויותיו של הבעל בדירתם המשותפת

וזאת כחלק מתשלום הכתובה.

 

עו"ד יוסי גרצ'יקוב בעל ניסיון רב בכל הקשור לתביעות בעניין נכסי קריירה זכויות פנסיה בהליכי גירושין.

עו"ד יוסי גרצ'יקוב מתמחה גם בייצוג ועריכת הסכמים עבור בני זוג ידועים בציבור ועבור בני זוג מאותו המין.

 

עו"ד יוסי גרצ'יקוב בעל מומחיות רבה בניהול משא ומתן בין הצדדים המתדיינים בבימ"ש מתוך ניסיון להגיע להסכם גירושין מוצלח עבור לקוחותיו

חוק הירושה, תשכ"ה-1965*

1. במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

2. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

צוואה הדדית

8א.      (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות

                  להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו 

                  באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

           (ב)   לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

                  (1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני;

                       נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

                  (2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

           (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת 

                 אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

           (ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה 

                ההדדית  לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

 

 

 

 

 


 

bottom of page